Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden tussen Daans Administratie | Advies en opdrachtgevers, of hun rechtsopvolgers, vallen onder deze algemene voorwaarden.
 • Op deze algemene voorwaarden en alles wat daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 • Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Daans Administratie | Advies t.b.v. het leveren van producten of diensten een mondelinge of schriftelijke opdrachtovereenkomst is aangegaan of daartoe een offerte heeft uitgebracht.
 • Opdrachtgever en Daans Administratie | Advies (gezamenlijk: partijen) gaan uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst met elkaar aan, noch een fictieve dienstbetrekking.
 • Wijzigingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige voorwaarden van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden over nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Uitvoering opdracht

 • Daans Administratie | Advies heeft de verplichting om de opdracht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 • Opdrachtgever heeft de verplichting om alle informatie, die nodig is voor planning en uitvoering van de opdracht correct en tijdig aan Daans Administratie | Advies te verstrekken en ervoor te zorgen dat betrokken partijen tijdig op de hoogte worden gesteld van de rol van Daans Administratie | Advies.
 • Indien niet aan de verplichtingen uit het vorige lid wordt voldaan, heeft Daans Administratie | Advies het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele daardoor ontstane kosten in rekening te brengen.
 • Daans Administratie | Advies is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het doel van de opdracht, voor zover dit niet de wijze van uitvoering van de opdracht zelf raakt.
 • Opdrachtgever kan geen bezwaar maken tegen het uitvoeren van (concurrerende) werkzaamheden voor andere opdrachtgevers.

Nakoming en vervanging

 • Indien Daans Administratie | Advies op enig moment voorziet dat de verplichtingen inzake een geaccepteerde opdracht niet (volledig) kunnen worden nagekomen, dan zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. In overleg met opdrachtgever is Daans Administratie | Advies gerechtigd een geschikte vervanger in te schakelen.

Vergoeding, facturering, kosten en betaling

 • Daans Administratie | Advies stuurt opdrachtgever een gespecificeerde factuur. Betaling van deze factuur dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta op de door Daans Administratie | Advies aangewezen bankrekening.
 • Bij overschrijding van de voorwaarden in lid 1 is, zonder dat ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente verschuldigd en kan Daans Administratie | Advies de verdere uitvoering van de opdracht opschorten. Alle kosten in verband met de inning van een vordering op opdrachtgever, komen ten laste van opdrachtgever.
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, of reclames, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur kenbaar te maken.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers ieder voor het geheel aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
 • Uitgangspunt is, dat Daans Administratie | Advies bij de uitvoering van de opdracht zoveel mogelijk gebruik maakt van eigen hulpmiddelen. Ingeval hulpmiddelen van opdrachtgever noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht zijn de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever (zoals - niet limitatief - een aparte werkruimte met internetaansluiting, gebruik van salaris- of boekhoudsoftware).
 • Indien t.b.v. de uitvoering van de opdracht door Daans Administratie | Advies extra kosten gemaakt worden, zoals voor (niet limitatief) inhuur van derden, mailings, onderzoeken, software, drukwerk of literatuur, dan zullen deze kosten slechts worden gemaakt na toestemming van opdrachtgever. Deze kosten zullen door Daans Administratie | Advies afzonderlijk worden doorbelast aan opdrachtgever.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

 • Indien partijen tussentijds de overeenkomen aanpak, werkwijze of omvang wijzigen en dit het overeengekomen honorarium of de kosten van derden beïnvloedt, zal Daans Administratie | Advies dit opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden en zullen partijen afspraken maken over een eventuele bijstelling van honorarium of vergoedingen.

Tussentijds einde opdracht

 • Alleen met een schriftelijke opzegging kan de opdracht voortijdig beëindigd worden, met een kalendermaand als opzegtermijn. Dit behoudens ontbinding krachtens de reguliere wettelijke ontbindingsgronden zoals in geval van toerekenbare tekortkoming aan de kant van de wederpartij.
 • Opdrachtgever houdt een betalingsverplichting voor nog te maken kosten en uit te voeren werkzaamheden die in de opzegtermijn uit het vorige lid vallen.
 • In geval een partij in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de wederpartij recht de opdracht zonder opzegtermijn te beëindigen.
 • Indien een partij wordt getroffen door overmacht zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

Intellectuele eigendom

 • Opdrachtgever zal, zonder instemming van Daans Administratie | Advies, aan derden geen mededelingen doen over door Daans Administratie | Advies ingezette hulpmiddelen, voorbeeldformulieren, documenten e.d. en deze nimmer aan derden ter beschikking stellen.

Geheimhouding, privacy en gegevensverwerking

 • Daans Administratie | Advies zal gedurende de looptijd van de opdracht en na afloop daarvan alle gegevens geheimhouden waarvan is kennisgenomen in het kader van de uitvoering van de opdracht en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of had behoren te zijn.
 • Daans Administratie | Advies neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een ernstig datalek zal gemeld worden aan betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Daans Administratie | Advies verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, salarisgegevens, BSN en informatie over arbeidsgeschiktheid en verlof alsmede andere gegevens die opdrachtgever heeft verstrekt of heeft doen verstrekken, in het kader van de uit te voeren opdracht. Verwerking van bijzondere gegevens vindt niet plaats en verwerking van gevoelige gegevens wordt zoveel mogelijk vermeden, tenzij wet of overeenkomst verwerking noodzakelijk maken.
 • De persoonsgegevens die Daans Administratie | Advies verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: het verrichten van de aangeboden diensten en overeengekomen opdrachten, om voor wederpartij en diens werknemers aan wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen, om met wederpartij en diens werknemers in contact te kunnen treden, om de wederpartij te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen en het verrichten van marktonderzoek. Het anderszins verwerken van persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover betrokkene ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat betrokkene per e-mail of anderszins een vraag stelt.
 • Daans Administratie | Advies kan persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze algemene voorwaarden. In dat geval zal contact met betrokkenen worden opgenomen alvorens de gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, tenzij verwerking noodzakelijk is op een andere grond (zoals uitvoering van de arbeidsovereenkomst of wettelijke verplichting).
 • Persoonsgegevens worden slechts met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of in het kader van een wettelijke verplichting. De opdrachtgever blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor de gegevensverwerking die in zijn opdracht plaatsvindt. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Daans Administratie | Advies, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Daans Administratie | Advies blijft verantwoordelijk voor de op die wijze overgedragen verwerkingen. Persoons- of bedrijfsgegevens worden nimmer verkocht aan derden.
 • Indien een instructie in het kader van de opdracht naar het oordeel van Daans Administratie | Advies in strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij opdrachtgever daarvan voorafgaand aan de verwerking in kennis.
 • Daans Administratie | Advies verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de EU, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 • Daans Administratie | Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de opdracht, waarna deze na afloop van de opdracht zullen worden overgedragen aan opdrachtgever en/of betrokkene, voorzover toegestaan. Na afloop van de opdracht zal Daans Administratie | Advies de gegevens die niet konden worden overgedragen, vernietigen of geanonimiseerd bewaren rekening houdend met wettelijke bewaartermijnen.
 • Betrokkenen hebben het recht hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast kan een verzoek worden ingediend om persoonsgegevens naar de betrokkene zelf of een andere organisatie te sturen.

Aansprakelijkheid, vrijwaring, schade

 • Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door handelen of nalaten van Daans Administratie | Advies, is deze slechts voor de schade aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende aanspraak van toepassing zijnde limieten onder de door Daans Administratie | Advies afgesloten bedrijfs- en beroeps-aansprakelijkheidsverzekering, althans van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Daarbij is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.
 • Indien, om welke reden dan ook, krachtens de eerdergenoemde bedrijfs- en beroeps-aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €10.000,-.
 • Alle aanspraken jegens Daans Administratie | Advies vervallen zodra een periode van een jaar is verstreken nadat het bestaan van de aanspraak aan opdrachtgever bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 • Daans Administratie | Advies heeft te allen tijde het recht om de door opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover mogelijk te voorkomen of te verminderen.
 • Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade. Daans Administratie | Advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Indien opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, is opdrachtgever aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
 • Opdrachtgever vrijwaart Daans Administratie | Advies voor alle aanspraken van derden, die voortvloeien uit, of verband houden met, de werkzaamheden onder deze overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever.
 • De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van door Daans Administratie | Advies ingeschakelde derden.

Datum: juni 2018